Reglementări complementare

 1. Legea 195/2002 privind protecția mediului;
 2. Legea 107/1996 – Legea apelor, cu completarile si modificarile ulterioare;
 3. Legea 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea 500/2002 – privind finantele publice;
 5. Legea 213/1998 – privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
 6. Legea 111/2016 – pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 7. Legea 33/1994 – privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, cu completarile si modificarile ulterioare;
 8. Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea 51/2006 – a serviciilor comunitare de utilitati publice;
 10. Legea 123/2012 – a energiei electrice si a gazelor naturale, cu completarile si modificarile ulterioare;
 11. Legea 238/2004 – Legea petrolului, cu completarile si modificarile ulterioare;
 12. Legea 85/2003 – Legea minelor, cu completarile si modificarile ulterioare;
 13. Legea 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului «Schi in Romania», cu completarile si modificarile ulterioare;
 14. Legea 98/2016 – privind achizitiile publice;  
 15. Legea 99/2016 –  privind achizitiile sectoriale  
 16. Legea 100/2016 – privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;
 17. Legea 167/ 2010 – Fondul de mediu;
 18. Legea 191/2002 – Legea gradinilor zoologice si acvariilor publice;
 19. Legea 197/2018 – Legea muntelui;
 20. Legea 295/2004  – privind regimul armelor si munitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 21. Legea 307/2006 – privind apararea impotriva incendiilor;
 22. Legea 319/2006 –  a securitatii si sanatatii in munca;
 23. Legea 333/2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 24. Legea 359/2004 – privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice.
 25. Legea 448/2006 – privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata;
 26. OG 2/2001 – privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 27. OG 27/2002 – privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 28. OUG 58/2012 – privind modificarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului si padurilor;
 29. OG 58/1998 – privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, cu completarile si modificarile ulterioare
 30. HG 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu completarile si modificarile ulterioare;
 31. HG 1344/2010 – privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate in domeniul public al statului si in administrarea MMP prin RNP;
 32. HG 1546/2004 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile si a celor forestiere, sursele financiare si modalitatile de plata catre fostii proprietari;
 33. HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu modificarile ulterioare.
 34. HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile ulterioare.
 35. HG 53/2011 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu completarile si modificarile ulterioare;
 36. HG 76/2011 – privind modificarea H.G. nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;HG
 37. HG 405/2015 – privind recunoasterea Asociatiei Administratorilor de Paduri ca fiind de utilitate publica;