Legislație subsecventă

Hotărâri ale Guvernului

Cadru instituțional

 1. HG 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
 2. HG 318/2015 – privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura „Marin Dracea“, ca institut national de cercetare-dezvoltare;
 3. HG 743/2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor Forestiere;
 4. HG 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, cu modificările și completările ulterioare;
 5. HG 483/2006 pentru aprobarea atribuţiilor ocoalelor silvice de stat şi ale celor constituite ca structuri proprii, a obligaţiilor ce revin deţinătorilor de păduri, în vederea respectării regimului silvic, precum şi a Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România;

Administrarea pădurilor și proprietate

 1. HG 1476/2002 pentru aprobarea unor măsuri privind gospodărirea durabilă a pădurilor (certificarea managementului forestier);
 2. HG 954/2002 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea modalitatilor concrete de gospodarire a pădurilor şi de repartizare a resurselor materiale şi a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice şi juridice pentru padurile pe care le au în proprietate şi pe care le administreaza prin structuri silvice de stat, pe baza contractuala, precum şi a obligaţiilor acestora, in vigoare pt art. 1-3;
 3. HG 118/2010 pentru aprobarea Metodologiei de achiziţionare prin cumpărare, schimb sau donaţie de către stat, prin Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva şi ceilalţi administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului;
 4. HG 861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice şi de efectuare a controalelor de fond;
 5. HG 864/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţaproprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha“ şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha;
 6. HG 447/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă.
 7. HG 420/2019 pentru modificarea art. 2 alin. (3) din anexa nr. 2 la HG 864/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care desfășoară activități economice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha“ și a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care nu desfășoară activități economice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 de ha;

Paza pădurilor

 1. HG 1076/2009 privind aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier naţional;

Produse lemnoase și nelemnoase

 1. HG 611/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind modul în care se realizează controlul producătorilor, comercianţilor şi utilizatorilor materialelor forestiere de reproducere;
 2. HG 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn;
 3. HG 845/2015 privind stabilirea unor obligații și sancțiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piață produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn;
 4. HG 876/2011 privind desemnarea autorității competente responsabile de punerea în aplicare a Regulamentului (CE) 2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană;
 5. HG 497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn
 6. HG 923/2020 pentru aprobarea unor măsuri tranzitorii necesare aplicării unitare a normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului
 7. HG 1004/2016 Norme privind proveniența, circulația și comercializarea masei lemnoase
 8. HG 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

Cinegetică

 1. HG 1679/2008, privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor;
 2. HG 523/2009 privind metodologia de utilizare de către Regia Naţională a Pădurilor Romsilva a terenurilor forestiere proprietate publică a statului pe care le administrează pentru înființarea şi funcţionarea complexurilor de vânătoare şi a crescătoriilor de vânat;
 3. HG 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative;

Perdele forestiere și perimetre de ameliorare

 1. HG 548/2003 privind atribuţiile Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ca minister coordonator al Programului de realizare a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie şi componenta, modul de funcţionare şi atribuţiile comandamentelor judeţene de analiza a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie;
 2. HG 994/2004 – pentru aprobarea înfiinţării perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie împotriva înzăpezirii în toate zonele ţării, în conformitate cu Programul de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie împotriva înzăpezirii şi pentru aprobarea Studiului de fundamentare a necesităţii înfiinţării unei reţele de perdele forestiere de protecţie în judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman şi pe terenurile unităţilor de creştere şi exploatare a cailor de rasă, preluate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003;
 3. HG 1257/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, cu modificările și completările ulterioare.

Norme și îndrumări tehnice

 1. Îndrumări tehnice îngrijire și conducere și protecție rezervații de semințe și plantaje – OM 42/1985 ;
 2. Îndrumări tehnice cartare și împădurire terenuri degradate – OM 26/1994;
 3. Norme tehnice privind compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate, aprobate prin OM 1648/2000 (nr. 1);
 4. Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor, aprobate prin OM 1649/2000 (nr. 2);
 5. Norme tehnice privind alegerea şi aplicarea tratamentelor, aprobate prin OM 1650/2000 (nr. 3);
 6. Norme tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, aprobate prin OM 1651/2000 (nr. 4);
 7. Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor, aprobate prin OM 1672/2000 (nr. 5);
 8. Norme tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerărilor, aprobate prin OM 1653/2000 (nr. 7);
 9. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor în fondul forestier, aprobate prin OM 1654/2000 (nr. 8);

Ordine ale Ministrului

Cadru instituțional

 1. OM 456/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Gărzilor forestiere;
 2. OM 2421/2016 privind aprobarea înființării Consiliului Național pentru Silvicultură, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia;

Personal silvic

 1. OM 120/2002 privind corelarea gradelor profesionale şi a gradatiilor stabilite pentru personalul silvic cu functiile deţinute de personalul silvic aflat în activitate la data intrarii în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobata şi modificata prin Legea nr. 427/2001;
 2. OM 769/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind limitarea răspunderii patrimoniale a personalului de pază a pădurilor;
 3. OM 797/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu și a însemnelor distinctive ale personalului silvic;
 4. OM 156/2002 privind exercitarea unor drepturi acordate de lege personalului silvic de toate gradele profesionale din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și al structurilor silvice teritoriale din subordinea acesteia
 5. OM 115/2002 – Regulamentul privind atribuţiile, constituirea şi funcţionarea comisiilor de încadrare şi promovare a personalului silvic pe grade profesionale şi gradatii
 6. OM 1305/2005 – Modelul de uniformă de serviciu a personalului silvic
 7. OM 274/2002 – Regulamentul de organizare şi functionare a consiliilor de disciplină prevăzute în Statutul personalului silvic

Autorizări și atestări profesionale

 1. OM 676/2004 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere;
 2. OM 1011/2020 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a unităților specializate să elaboreze amenajamente silvice
 3. OM 576/2009 pentru aprobarea Metodologiei, criteriilor de atestare şi a Comisiei de atestare a persoanelor fizice şi juridice care realizează proiectarea de drumuri forestiere;
 4. OM 1039/2010 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a experţilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor şi a Metodologiei de atestare a şefilor de proiect, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. OM 1763/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare și întreținere a semințișurilor și plantațiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum și atestarea persoanelor fizice și juridice care efectuează proiectarea și/sau execută lucrări de îmbunătățiri funciare în domeniul silvic;

Administrarea pădurilor și proprietate

 1. OM 442/2000 privind identificarea terenurilor forestiere exceptate de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, aflate sub observatia şi în administrarea Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice;
 2. OM 303/2002 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind stabilirea suprafeţelor maxime care pot fi defrisate pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. b), c) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 75/2002 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind stabilirea suprafeţelor maxime care pot fi defrisate pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. b), c) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 75/2002;
 3. OM 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul şi a modului de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, precum şi a modelului de contract de concesiune;
 4. OM 2053/2010 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi procedurii de înscriere în Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de păduri;
 5. OM 30/2009 privind delegarea competenţei de aprobare a solicitărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier care au suprafaţa mai mică de 1 ha conducătorilor subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
 6. OM 454/2009 privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor prevăzute la art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. OM 1112/2018 pentru aprobarea conținutului registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, a modelului documentelor de constituire, organizare și funcționare, a procedurii de constituire și autorizare pentru toate ocoalele silvice și a atribuțiilor acestora;
 8. OM 172/2015 privind modificarea OM 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul şi a modului de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, precum şi a modelului de contract de concesiune;
 9. OM 694/2016 de aprobare a Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul a obligațiilor bănești;
 10. OM 1832/2005 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin HG 890/2005;
 11. OM 670/2008 privind aprobarea listei ocoalelor silvice care asigură la cerere, pe bază de contract, servicii silvice pentru proprietarii de fond forestier persoane fizice şi juridice care nu si-au constituit ocoale silvice private;

Regenerarea pădurilor

 1. OM 768/2004 pentru aprobarea modelului filei Catalogului naţional al materialelor de bază şi, respectiv, a modelului filei de registru al producătorului / furnizorului, cu modificarile ulterioare;
 2. OM 557/2006 privind aprobarea Listei standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere;
 3. OM 1028/2010 privind aprobarea delimitării şi descrierii regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile „sursă identificată“ şi „selecţionat“, pentru speciile de interes forestier din România;
 4. OM 945/2012 pentru aprobarea Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere şi a Instrucţiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere;
 5. OM 1644/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul producătorilor, furnizorilor şi beneficiarilor de materiale forestiere de reproducere;
 6. OM 1645/2013 pentru aprobarea Catalogului naţional al materialelor de bază şi a modelului filei Catalogului naţional al materialelor de bază;
 7. OM 931/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.645/2013 pentru aprobarea Catalogului naţional al materialelor de bază şi a modelului filei Catalogului naţional al materialelor de bază;

Paza și protecția pădurilor

 1. OM 454/2003 privind aprobarea Normelor tehnice pentru protecţia pădurilor şi a îndrumărilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protecţia pădurilor;
 2. OM 551/1475/2006 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale/ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar – invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminare a culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar şi a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure.

Exploatarea, comercializarea și transportul masei lemnoase

 1. OM 391/2003 privind predarea spre exploatare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, care face obiectul vanzarii de către Regia Naţionala a Pădurilor;
 2. OM 6/2009 privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru anul 2009, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din HG 996/2008  pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;
 3. OM 76 1346/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, cu modificările și completările ulterioare;
 4. OM 1073/2011 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a pieţelor, târgurilor, oboarelor şi a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase;
 5. OM 819/2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuțiilor de control prevăzute la art. 2 din HG 668/2011 privind desemnarea autorității competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn și produse din lemn;
 6. OM 1323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării și valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării;
 7. OM 1507/2016 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru produsele lemnoase provenite din fondul forestier național și din vegetația forestieră, situată pe terenuri din afara fondului forestier național;
 8. OM 118/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate și costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoțire pentru situațiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin HG 497/2020
 9. OM 202/2021 pentru aprobarea Listei prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2020, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
 10. OM 767/2018 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare și casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național și a Procedurii privind punerea în valoare și recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național;
 11. OM 946/2018 pentru aprobarea Regulamentului de atestare a producătorilor din industria mobilei;
 12. OM 1106/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră;
 13. OM 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare;
 14. OM 1721/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru primirea, verificarea şi acceptarea licenţelor FLEGT;
 15. OM 596/2014 privind aprobarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase;
 16. OM 728/2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 596/2014;
 17. OM 856/2014 privind prelucrarea apelurilor de urgenţă primite de Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă la numărul 112 referitoare la transportul materialelor lemnoase;
 18. OM 930/2014 privind aprobarea Listei personalului împuternicit cu controlul comercializării materialelor forestiere de reproducere și cu certificarea materialelor forestiere de reproducere;
 19. OM 956/2014 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea Registrului Național Electronic al Amprentelor Dispozitivelor Speciale de Marcat – RNEADSM;
 20. OM 836/2014 – Documente cu regim special pentru proveniența, circulația și comercializarea masei lemnoase
 21. OM 837/2014 – Metodologie de funcționare SUMAL
 22. OM 1534/2016 – Emiterea certificatelor de origine pentru biomasă

Produse nelemnoase

 1. OM 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora;
 2. OM 584/2008 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor cu regim special şi a sigiliilor-crotalii pentru identificarea pomilor de Crăciun;

Cinegetică

 1. OM 154/2002 privind recoltarea prin impuscare a unor exemplare din speciile de fauna sălbatică de interes cinegetic, în situaţii excepţionale;
 2. OM 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare;
 3. OM 305/2002 privind interzicerea folosirii la vânătoare a armelor semiautomate de tip AKM și SKS, calibrul 7.62×39 mm, derivate din pistolul-mitralieră Kalasnikov, fabricate de S.C. Sadu S.A. și S.C. Cugir S.A. 584/2002;
 4. OM 437/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care pot întocmi studii de specialitate pentru gestionarea durabilă a fondurilor de vânătoare;
 5. OM 478/2002 pentru aprobarea Normelor de întocmire a studiilor de specialitate pentru gestionarea durabilă a vânatului și a Instrucțiunilor de întocmire a studiilor de specialitate pentru gestionarea durabilă a vânatului;
 6. OM 488/2002 aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de expert tehnic extrajudiciar în specialitatea „vânătoare“, precum şi privind activitatea acestora;
 7. OM 280/2003 pentru aprobarea Reglementărilor tehnice privind jujeul purtat de câinii pentru pază care însoţesc turmele şi cirezile de animale pe fondurile de vânătoare;
 8. OM 762/2008 pentru aprobarea modelului autorizației de înfiinţare şi funcţionare a crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare şi al documentelor legale de provenienţă a exemplarelor de vânat, cu modificările și completările ulterioare;
 9. OM 536/2009 pentru aprobarea Listei raselor de câini admise la vânătoare în România;
 10. OM 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare, modificat de OM153/2016;
 11. OM 540/2009 pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în domeniul cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006;
 12. OM 282/2003 pentru aprobarea Criteriilor tehnico-profesionale ce trebuie îndeplinite de persoanele care urmează sa fie angajate de gestionării fondurilor de vânătoare pentru asigurarea pazei fondurilor de vânătoare;
 13. OM 512/2004 pentru aprobarea efectivelor optime pentru principalele specii de vânat din România (cerb comun, cerb lopătar, căprior, capră neagră, mistreţ, iepure, potârniche, cocoş de munte şi râs);
 14. OM 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor cinegetice, cu modificările și completările ulterioare;
 15. OM 353/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, cu modificările și completările ulterioare;
 16. OM 1342/2010, privind modul de stabilire a tarifelor de practicare a vânătorii;
 17. OM 44/2013 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale curselor şi capcanelor care se folosesc în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic;
 18. OM 1010/2017 privind înființarea Consiliului Național de Vânătoare; Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național de Vânătoare;
 19. OM 395/2018 pentru stabilirea caracteristicilor armelor de foc, a calibrelor acestora și a categoriilor de muniție care se pot folosi la vânătoare în România;
 20. OM 625/2018 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România;
 21. OM 626/2018 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru specia Canis lupus;
 22. OM 1400/2020 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 2020-14 mai 2021
 23. OM 686/2021 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada aprilie 2020-14 aprilie 2021
 24. OM 1115/2015 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor cinegetice;
 25. OM 418/2005 pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului Internațional de Vânătoare și Protecție a Vânatului;
 26. OM 301/2014 privind adoptarea de măsuri pentru ameliorarea şi protecţia populaţiei de iepure-de-câmp (Lepuseuropaeus) din România;
 27. OM 2020/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice;

Perdele forestiere și perimetre de ameliorare

 1. OM 636/2002 privind aprobarea Indrumarilor tehnice silvice pentru înfiinţarea, îngrijirea şi conducerea vegetatiei forestiere din perdelele forestiere de protecţie;
 2. OM 649/2008 privind aprobarea Metodologiei de acordare a compensaţiei pentru pierderea de venit corespunzătoare suprafeţelor efectiv ocupate cu perdele forestiere de protecţie înfiinţate pe terenurile agricole;
 3. OM 706/2008 pentru aprobarea Metodologiei de finanţare a lucrărilor de administrare a perdelelor forestiere de protecţie;
 4. OM 706/3686/2008 pentru aprobarea Metodologiei de finanțare a lucrărilor de administrare a perdelelor forestiere de protecție;
 5. OM 2353/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea și utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică;

Protecția mediului

 1. OM 777/2016 privind abrogarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 2. OM 3397/2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine;
 3. OM 2525/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine în România;
 4. OM 1298/2011 pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007;

Diverse

 1. OM 766/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea;
 2. OM 1534/2016 privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe și utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie.
 3. OM 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier şi a Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităţii/posibilităţii anuale în vederea recoltării produselor accidentale I –
 4. OM 1019/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile și modalitățile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
 5. OM 1545/2011 – Norme metodologice privind constituirea şi utilizarea fondului de stimulare a agenţilor constatatori