Legislație europeană

 1. Regulamentul (CE) 2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană;
 2. Regulamentul (CE) 1024/2008 al Comisiei din 17 octombrie 2008 de stabilire a măsurilor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană;
 3. Regulamentul (UE) 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn;
 4. Ghidul de bune practici pentru operatorii nationali in vederea implementarii corespunzatoare a prevederilor Regulamentului UE nr 995/2010;
 5. Regulamentul delegat (UE) 363/2012 al Comisiei din 23 februarie 2012 privind normele de procedură pentru recunoaşterea şi retragerea recunoașterii organizaţiilor de monitorizare, prevăzute de Regulamentul (UE) 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;
 6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 607/2012 al Comisiei, din 6 iulie 2012, privind normele detaliate referitoare la sistemul duediligence şi la frecvenţa şi natura controalelor privind organizaţiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn;
 7. Directiva 1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea materialului forestier de reproducere (și regulamentele subsecvente).
 8. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic Și Social European Și Comitetul Regiunilor O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier {SWD(2013) 342 final} {SWD(2013) 343 final};
 9. Concluziile Consiliului privind o nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier, Brussels, 19 May 2014 9944/14 (OR. en) PRESSE 297;
 10. Planul multianual de implementare al Strategiei Forestiere EU, Brussels, 3.9.2015 SWD(2015) 164 final;
 11. Rezoluţia Parlamentului European din 28 aprilie 2015 referitoare la „O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier” (2014/2223(INI))P8_TA(2015)0109, 21.9.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 346/17;
 12. Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor progresele înregistrate în implementarea strategiei UE pentru păduri „O nouă strategie a UE pentru păduri: în beneficiul pădurilor și al sectorului forestier” COM(2018) 811 final
 13. Concluziile Consiliului privind Progresele înregistrate în implementarea strategiei UE pentru păduri „O nouă strategie a UE pentru păduri: în beneficiul pădurilor și al sectorului forestier”, Brussels,7709/19, 15 April 2019 (OR. en) 8609/19